Inkassogram AB – Allmänna villkor

I Inkassogram AB:s allmänna villkor (nedan ”Avtalet”) finner du regler, krav, och förutsättningar för att bli kund och användare av våra tjänster. Avtalet skall du ta del av och acceptera för att få tillgång till våra tjänster.

1. Inledande bestämmelser och villkor

Detta Avtal gäller mellan Inkassogram AB (publ), org.nr. 559012-7725, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, (”Inkassogram”) och Kunden. Inkassogram och Kunden kan var och en för sig benämnas ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

Inkassogram AB tillhandahåller en molnbaserad inkassotjänst (”Inkassotjänsten”) och en molnbaserad faktureringstjänst kallad Fakturagram (”Fakturatjänsten”), gemensamt kallat ”Tjänsterna”.

Avtalet avser Inkassogram AB:s tillhandahållande av Tjänsterna till Kunden i den mån annat inte särskilt avtalats skriftligen.

Signering och identifiering mot Inkassogram AB med BankID är ett krav och förutsättning för att få tillgång till Tjänsterna.

Genom att acceptera Avtalet får Kunden tillgång till Tjänsterna, vilket innefattar Inkassogram AB:s webbapplikation liksom omkringliggande tjänster. Med Tjänsten kan Kunden bland annat tillgodogöra sig Inkassogram AB inkasso- och fakturatjänster. Härigenom godkänner Kunden även att upplysningar som krävs enligt lag, och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter, kan sändas till Kunden elektroniskt och att Kundens elektroniska signatur har samma verkan som egenhändigt undertecknad signatur.

Inkassogram AB kan från tid till annan, efter eget fritt val, komma att göra uppdateringar och ändringar i Avtalet. Det åligger Kunden att ta del av vid var tid gällande versioner av Avtalet som publiceras på inkassogram.se. Under alla omständigheter utgör Kundens fortsatta användning av Tjänsterna godkännande av dessa ändringar i Avtalet.

Inkassogram AB förbinder sig att för Kunden utföra tjänster enligt vid varje debiteringstillfälle gällande prislista samt kompletterande avtalsvillkor för respektive tjänst.

Kunden upplåter rättigheten till Inkassogram AB att i egen marknadsföring och på Inkassogram AB:s hemsida använda Kunds varumärke.

2. Inkassotjänsten

Inkassogram förbinder sig att driva inkassoverksamhet enligt god inkassosed efter vad som följer av Inkassolag 1974:182 samt Datainspektionens föreskrifter gällande samma lag. Inkassogram äger rätt att avstå hela eller delar av uppdrag, om uppdraget strider mot lag eller förordning, står i strid med god inkassosed eller inte uppfyller god etik och Inkassograms etiska regler.

2.1 Lagstadgade arvoden och avgifter, ränta samt utlägg och övriga kostnader som betalas av gäldenären utgör Inkassograms arvode. I de fall sådana arvoden och avgifter, ränta samt utlägg och övriga kostnader inte betalas av gäldenären äger Inkassogram rätt att debitera kund.

2.2 Inkassogram äger rätt att begära förskottsbetalning av Kunden och erhåller generell panträtt i de fordringar som Kunden uppdrar åt Inkassogram att inkassera med rätt att ur indrivna medel kvitta eller innehålla belopp motsvarande Inkassograms kostnader, utlägg, arvoden och provisioner. Reglering av influtet kapital och ränta sker genom avräkning från klientmedelskonto eller enligt annan överenskommelse. Inkassogram redovisar mot Kunden vad som inkasserats av kapital, ränta och kostnader. Om gäldenärens inbetalning inte täcker det sammanlagda kravet ska Inkassograms avgifter avräknas i följande ordning. Först dras Inkassokostnad och påminnelseavgift samt eventuella ansökningsavgifter från erhållet belopp. Av kvarvarande medel dras därefter ränta. Om kvarvarande medel – efter ränta skulle ha avräknats – uppgår till ett lägre belopp än  kapitalbeloppet för Kundens ursprungliga fordran, ska räntan avräknas pro rata i relation till kapitalbeloppet inklusive ränta. Inkassograms erhållna avgifter och arvoden är momspliktiga. Inkassogram debiterar därför Kund moms med 25 %. Dessa belopp vilket som huvudregel avräknas mot indrivet kapitalbelopp innan utbetalning sker. Kund återfår dessa belopp vid sin eventuella momsredovisning.

Inkassogram håller alltid inbetalda kapitalbelopp åtskilda från egna medel genom ett separat klientmedelskonto hos banken där Kunden har separationsrätt gentemot Inkassograms borgenärer för det fall att Inkassogram skulle hamna på obestånd.

2.3 Det åligger kund att beträffande lämnade uppdrag snarast informera Inkassogram om allt som är av vikt för Inkassograms utförande av uppdraget, så som t ex betalningar, medgivna krediteringar, bestridanden och liknande uppgifter av betydelse för uppdraget.

2.4 Till Inkassogram överlämnat ärende skall avse förfallen fordran uppkommen hos Inkassograms kund och i dennes ordinarie verksamhet. Fordran skall avse levererad vara eller utförd tjänst. Kund är ansvarig för att de inkassoärenden som överlämnas till Inkassogram utgörs av förfallna fordringar, att fordringarna inte är bestridna, föremål för tvist, motfordran, del i en gäldenärs konkurs, rekonstruktion, likvidation, riktade mot minderåriga eller på annat sätt oklara.

Fordringarna får ej heller vara föremål för annan pågående inkassoåtgärd eller sedan tidigare ett registrerat pågående mål hos Kronofogdemyndigheten. Det strider mot såväl inkassolagen som mot god inkassosed att inge ärenden till Inkassogram där samtal, förhandling eller annan dialog i ärendet pågår. Inkassograms tjänster får således inte användas som påtryckningsmedel i ett sådant pågående ärende. Kund skall på förfrågan från Inkassogram kunna styrka fordrans riktighet.

Kund är obegränsat ansvarig för skada uppkommen hos såväl gäldenären som hos Inkassogram för inkassoärenden ingivna på felaktig grund. Vid avslut av bestridna eller felaktigt inskickade ärenden debiteras kunden obetalda avgifter och eventuella utlägg i enlighet med vid var tid gällande prislista eller skriftlig överenskommelse mellan kund och Inkassogram.

2.5 Ärenden hos Inkassogram där Kund är en samfällighetsförening eller motsvarig organisation kommer att hanteras genom ett särskilt processflöde. Obetalda fordringar hanteras i första hand i Inkassograms flöde med utskick av betalningspåminnelse, inkassokrav samt Final notice. Vid mottagen slutbetalning från gäldenär avräknar Inkassogram kravavgifter, ränta på kapitalbeloppet som arvode för utförd tjänst samt moms på dessa arvoden i enlighet med punkt 3.2 i Inkassograms allmänna villkor. Utbetalning av ursprungligt kapitalbelopp sker därefter till av Kunds angivet konto.

Uteblir gäldenären med betalning har Inkassogram möjlighet att begära verkställighet hos kronofogdemyndigheten utan att den föregås av ansökan om betalningsföreläggande. I den förenklade processen har vi endast rätt att begära ersättning för ursprungligt kapitalbelopp. Det innebär att Inkassogram vid mottagen betalning i ärendet efter att ansökan om verkställighet lämnats in till Kronofogden avräknar kravavgifter, ränta på kapitalbeloppet samt moms på Inkassograms avgifter. Utbetalning av resterande belopp sker därefter till av Kund angivet konto.

2.6 I den händelse att Inkassogram erhåller i uppdrag att för kunds räkning inleda ett stämningsförfarande och kund därefter önskar avbryta den pågående processen, äger Inkassogram rätt att debitera kund obetalda kostnader, eventuell ränta och kostnad för nedlagd tid i enlighet med vid var tid gällande timdebitering för rättshjälpstaxa (1342 kr/timme för 2017).

2.7 Inkassogram har enligt lag och enligt Inkassograms allmänna villkor skyldighet att spärra konto hos Inkassogram från fortsatt användning samt omgående stoppa utbetalningar till kund av indrivna medel vid misstanke om användning av konto hos Inkassogram i strid med gällande lagstiftning, dess tillämpning, god inkassosed samt Inkassograms allmänna villkor och etiska regler.

Spärras kunds konto har Inkassogram skyldighet att skyndsamt utreda användningen av kontot samt klarlägga om användning strider mot gällande lagstiftning, dess tillämpning, god inkassosed samt Inkassograms allmänna villkor och etiska regler.

Kund har skyldighet att bistå Inkassogram under utredningen genom att skyndsamt besvara frågor från Inkassogram. Kund skall på förfrågan tillhandahålla av Inkassogram efterfrågande dokument, underlag för hos Inkassogram registrerade inkassoärende samt annan i ärendet relevant information oavsett om denna efterfrågats av Inkassogram eller ej.

Framkommer det i Inkassograms utredning och enligt Inkassograms bedömning att kunds konto har använts i strid med gällande lagstiftning, dess tillämpning, god inkassosed samt Inkassograms allmänna villkor och etiska regler äger Inkassogram rätt att avsluta samarbetet med kund. I samband med avslutat samarbete, avslutas kunds samtliga ärenden hos Inkassogram oaktat dess status. Kunds gäldenärer informeras om att samarbetet mellan Inkassogram och kund är avslutat samt att gäldenären ärende är avslutat hos Inkassogram.

Efter att konto har avslutats av Inkassogram med anledning av felaktig användning och i strid med något av följande: Gällande lagstiftning, dess tillämpning, god inkassosed, Inkassograms allmänna villkor och etiska regler äger Inkassogram rätt att debitera kund uppkomna obetalda avgifter, upplupen ränta, eventuella uteblivna intäkter samt kostnader för nedlagt tid i samband med utredning av kontots användning. Inkassogram debiterar kostnader för nedlagd tid med 1350 kr/timma vilket motsvarar gällande rättshjälpstaxa.

2.8 Inkassogram kommunicerar med kund via de kanaler som kund har registrerat hos Inkassogram i samband med registrering av kunds konto. Det åligger Kund och kunds användare av Inkassograms tjänster att hålla Inkassogram vid var tid uppdaterad med aktuella e-post adresser, telefonnummer, postadresser etc.

Inkassogram kan ej hållas ansvarig i den händelse att information eller förfrågningar i kunds ärenden hos Inkassogram skickats till en hos Inkassogram av kund registrerad felaktig eller ej aktuell adress. Inkassogram kan ej heller hållas ansvarig för skada uppkommen genom uteblivet svar från kund i dessa förfrågningar.

I den händelse att från Inkassogram utskickade förfrågningar till kunden i ärenden som rör förfrågan om att överlämna ett ärende till Kronofogdemyndigheten och ansökan om betalningsföreläggande samt förfrågningar om att begära verkställighet hos kronofogdemyndigheten i ärenden med utslag inte besvaras av kunden kommer Inkassogram att lägga dessa ärenden på efterbevakning alternativt att avsluta ärenden mot en administrationsavgift.

Vid uteblivet svar på förfrågningar från Inkassogram i kunds ärenden äger Inkassogram rätt att avsluta dessa ärenden och debitera kund obetalda arvoden, ränta och upplupna kostnader enligt Inkassograms vid var tid gällande allmänna villkor eller annan skriftlig överenskommelse mellan Inkassogram och kund.

2.9 Inkassogram frånsäger sig allt ansvar för skada som förorsakas av person som anlitats av Inkassogram för inkassoåtgärd enligt detta avtal.

2.10 Det är Inkassograms målsättning att administrera Kundens inkassoärenden så snabbt som möjligt. Inkassogram lämnar dock inga garantier eller utfästelser om inom vilken tid Inkassogram skall genomföra uppdraget.

2.11 Betalning av fordran direkt till borgenären skall anses vara indriven av Inkassogram om betalningen erlagts efter det att Inkassogram erhållit uppdraget.

2.12 Kunden äger inte rätt att själv eller genom annat ombud vidta åtgärder avseende inkassouppdrag som överlämnats till Inkassogram för indrivning innan uppdraget avslutats av Inkassogram.

2.13 Kunden står det fulla ansvaret för rättsliga påföljder och kostnader som kan uppstå för Inkassogram på grund av att kunden inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal.

3. Fakturatjänsten

Inkassogram AB tillhandahåller möjligheten för Kunden att använda fakturatjänsten integrerat via Kundens affärssystem. Tjänsten inkluderar en komplett kundreskotrahantering med distribution av faktura via e-post, brev och e-faktura, övrig administration samt automatisk kravhantering via Inkassotjänsten.

a) Inkassogram AB:s åtaganden
Inkassogram AB åtar sig att tillhandahålla administrativ service innefattande följande:

b) Kundens åtaganden
Om likvid för fakturafordran skulle erläggas direkt till Kund av misstag skall Kund skyndsamt tillse att registrera betalningen i Inkassogram AB:s webbapplikation, Mina sidor.

Kunden skall omgående meddela Inkassogram AB om Köpare bestrider betalningsskyldighet eller gör annan invändning mot Faktura.

Kund skall spara alla underlag som ligger till grund för faktura och vid förfrågan hålla dessa tillgängliga för Inkassogram AB.

Kunden står det fulla ansvaret för rättsliga påföljder och kostnader som kan uppstå för Inkassogram AB på grund av att Kunden inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal.

c) Utbetalning 
Utbetalning till Kunden sker, om inte annat överenskommits, en gång per vecka. Utbetalningen sker efter att Inkassogram AB mottagit betalning för respektive fordran.

4. Personuppgifter

Behandling av Kundens data

Personuppgifter som Inkassogram vid registrering och användning av Tjänsterna inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR) bestämmelser. ”Dataskyddsförordningen” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EG inklusive alla eventuella ändringar och tillägg till denna. Mer information finns i Inkassograms integritetspolicy.

Behandling av andra personers data

I de fall Inkassogram behandlar Kundinformation som innefattar personuppgifter för din räkning när du använder fakturatjänsten Fakturagram, ska vad som framkommer av detta personuppgiftsbiträdesavtal äga tillämpning på Inkassograms behandling av personuppgifter i dess egenskap av personuppgiftsbiträde.

5. Förtida uppsägning

Inkassogram har rätt att, utan att återbetalning av erlagd avgift sker, säga upp eller häva Avtalet med omedelbar verkan om; (a) ansökan om att Kund skall försättas i konkurs ges in, Kund ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandlingar, beviljas eller ansöker om företagsrekonstruktion, upprättar kontrollbalansräkning eller eljest får anses ha kommit på obestånd; (b) Kund grovt försummar att iaktta sina skyldigheter enligt detta avtal eller det finns anledning att anta att Kund inte kommer att vidta rättelse; (c) Kund medvetet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter eller förtiger omständigheter som är av betydelse; (d) om det framkommer uppgifter som innebär att Kund inte uppfyller allmänna krav på kreditvärdighet, (e) Kund initierar rättsligt förfarande gentemot Inkassogram; eller (f) Kund erbjuder till försäljning varor eller tjänster av sådan natur som bryter mot vid var tidpunkt gällande lagstiftning, branschrekommendationer eller Inkassograms etiska policy.

Vid uppsägning eller hävning enligt denna bestämmelse äger Inkassogram rätt att innehålla ytterligare utbetalningar och istället vidta en slutavräkning efter det att Inkassogram kontrollerat utestående fordringars status och returtider passerats. Inkassogram äger rätt att stänga Kunds access till Inkassograms webbtjänst (Mina Sidor) samt att begära del av information som kan vara av betydelse för att utröna huruvida Kund brutit mot Avtalet.

6. Ansvarsbegränsning

Om endera parten inte fullgör sina förpliktelser enligt Avtalet har den andra parten rätt att kräva ersättning. Inkassograms ansvar för skador som kan uppkomma till följd av inkassograms agerande eller underlåtenhet att agera enligt detta Avtal är per skada begränsat till ett belopp motsvarande Inkassograms avgifter gentemot Kund under den månad närmast föregående skadans uppkomst. Inkassograms sammanlagda ansvar per år är begränsat till 100 % av Inkassograms avgifter gentemot Kund under föregående kalenderår, dock aldrig högre än två prisbasbelopp enligt  lagen om allmän försäkring. Inkassogram svarar aldrig för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller skada hos tredje man.

7. Sekretess

Parterna förbinder sig att inte, under avtalstiden samt för en period om två (2) år därefter, för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Parterna erhåller från varandra med anledning av detta Avtal eller med anledning av samarbetet under Avtalet, eller som genereras i det arbete som utförs med utgångspunkt i Avtalet. Med ”konfidentiell information” avses i detta avtal varje upplysning av teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte och som rättighetsinnehavande Part uttryckligen angett är hemlig eller rimligen får förmodas önska hålla hemlig, med undantag för:

8. Force majeure

Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta avtal förhindras eller försvåras av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom t.ex. blixtnedslag, eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighets-ingripande, strejk, kommunikations-, leverantörs-, produktions- eller transportstörningar, valutakurs-förändringar eller naturkatastrof, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tid för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

9. Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk rätt tillämpas på rättsförhållandet mellan Inkassogram och Kunden. Tvist med anledning av detta Avtal skall hänskjutas till och avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

10. Övrigt

Fakturagram® och Inkassogram® är registrerade varumärken hos Patent- och registreringsverket (PRV). Inkassograms Kund eller Partner har inte rätt att använda varumärkena utan överenskommelse med Inkassogram AB.